top of page

Acerca de

Magic Santa.png

MAGIC SANTA REGULAMENT

Regulament Campanie „Magic Santa”

Screenshot 2022-12-13 at 14.38.53.png

Regulamentul promoției  MAGIC SANTA

Organizat de SC Iva Berghmann Coaching & Training SRL

Valabilă în perioada 13.12.2022 – interval orar 20:00 – 21:30

 

Art. 1. Organizatorul                      

(1) Organizatorul campaniei „MAGIC SANTA)” este compania SC Iva Berghmann Coaching & Training SRL, cu sediul in Timișoara, strada 1 Decembrie, nr. 53, corp B, compartiment nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J35/1762/2011, CUI 28935965 denumita in cele ce urmează Organizator.

(2) Urmare a hotărârii AGA nr. 1/ 07.12.2022, decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul.

 

Art. 2. Temeiul legal

Campania este organizată în concordanță  cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piața, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum aceasta a fost ulterior modificata si completata.

 

Art. 3. Participanți

La această  promoție pot participa persoane fizice, cu vârsta de 18 ani împlinită la data începerii campaniei (13.12.2022) și cu domiciliul stabil în Românoia. Nu pot participa la aceasta promoție angajații companiei SC Iva Berghmann Coaching & Training SRL și membrii familiilor acestora (gradul întâi de rudenie: ascendenții și descendenții direcți), precum si persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, asociațiile, organizațiile non profit precum si alte forme de organizare similare.

 

Art. 4. Durata si locul de desfășurare al campaniei promoționale

(1) Promoția este organizată si desfășurată pe site-ul companiei și pe pagina de social media menționate in  Anexa 1 a prezentului Regulament.

 (2) Campania promoționala „ MAGIC SANTA ” va începe la data de 13.12.2022, ora 20:00 si se va încheia la 13.12.2022, ora 21:30

(3)  Promoția se va desfășura in limita numerică a produselor selectate care se regăsesc în Anexa 2 a prezentului Regulament;

Art. 5. Mecanismul promoției

(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:

 • să achiziționeze in perioada 13.12.2022, ora 20:00 – 13.12.2022, ora 21:30 orice produs fizic sau digital de pe pagina https://www.ivaberghmann.ro în valoare minimă de 80 ron;

 • achiziția îl califică pe participant automat la extragerea unui premiu din lista din Anexa 1 printr-un mecanism de ruletă electronică în care sunt introduse premiile din Anexa 1;

 • la finalul concursului toți participanții vor fi introduși într-o extragere finală pentru Marele Premiu, menționat în Anexa 1;

 

Art. 6. Condiții de validitate

(1) Pentru ca un participant  sa poată beneficia de aceasta reducere, acesta trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele condiții:

1. Participanții să aibă dreptul de a participa, astfel după cum este  prevăzut la art. 3 al Regulamentului;

2. să achiziționeze in perioada 13.12.2022, ora 20:00 – 13.12.2022, ora 21:30 orice produs fizic sau digital de pe pagina https://www.ivaberghmann.ro în valoare minimă de 80 ron;

 

Art. 7.  Regulamentul promoției

 1. Prezentul Regulament Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul www.ivaberghmann.ro. Regulamentul promoției este disponibil începând cu 13.12.2022, ora 15:00. Prin participarea la aceasta promoție, participanții sunt de acord să  se conformeze și să  respecte prevederile prezentului Regulament.

 2. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 3.  Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în nici un mod  pentru înscrierea participanţilor în promoție  în afara perioadei menţionate în Regulament, participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.

 4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în nici un mod pentru orice erori înregistrate în realizarea înscrierii în promoție, incluzând, fără  limitare, cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a participanţilor.

 5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în nici un fel şi în nici un mod  în cazul în care participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

 6.  Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în nici un fel şi în nic iun mod  în cazul în care participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau promoției.

 

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile și beneficiile ce ar fi revenit participantului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant.

(3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

(4) Organizatorul nu va acorda contravaloarea în bani a premiilor obținute; în cazul produselor digitale, dacă și în situația în care câștigătorul are deja achiziționat un asemenea produs, produsul câștigat va putea fi oferit cadou unei terțe persoane.

(5) Produsele comandate în timpul campaniilor și premiile fizice câștigate vor fi expediate câștigătorului în termen de 3-5 zile calendaristice de la data extragerii. Excepție de la această regulă se aplică în cazul produselor digitale unde intrarea în posesie se face în maxim 24h.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

 1. Participarea la această promoție prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participanților pentru clauzele acestuia;

 2.  Prin înscrierea la promoție, participantii declară că sunt de acord cu regulamentul promoției și ca datele lor personale să fie prelucrate, să intre în baza de date a SC Iva Berghmann Coaching & Training SRL ;

 3. Organizatorul va solicita și folosi datele personale ale participanților doar în scopul întocmirii facturilor fiscale și a informărilor periodice privind produsele și campaniile de informare și promovare făcute de Organizator.

Scopul acestei campanii este stimularea vânzărilor și încurajarea loialității consumatorilor.

Art.10.Alte clauze

 1. În cazul în care vreuna din prevederile prezentului Regulament este și/sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nulă, nelegală, invalidă sau inaplicabilă nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.

 

Art. 11. Litigii

 1. Eventualele litigii apărute între organizator și participații la campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din raza Judecătoriei Timișoara.

 

Anexa 1

 

Concursul „Magic Santa” se va desfășura pe website-ul https://www.ivaberghmann.ro și pagina de facebook https://www.facebook.com/ivaberghmannpage.

 

Premiile oferite la extragerea Ruleta Magic + Marele Premiul – SLOW COOKER 5.7L HINGEDLID CROCKPOT

 

bottom of page